Leiding

Heb je zin om leider of leidster te worden??

Doelstelling Jongerengilde Sevenum.

De doelstelling van Stichting Jongerengilde Sevenum is om aan kinderen in hun vrije tijd gevarieerde mogelijkheden tot ontspanning en ontplooiing te bieden. De activiteiten bestaan o.a. uit sporten, spellen, creatieve activiteiten, speurtochten en proef- en bivakkampen en de grote zomerkampen. Ook nemen de kinderen deel aan diverse andere activiteiten o.a. toernooien, outdoor-dagen en survival weekends welke door het district en het Provinciaalburo Jong Nederland Limburg georganiseerd worden. Naast deze activiteiten voor de kinderen,  organiseren wij ook nog activiteiten waar alle kinderen van Sevenum aan kunnen deelnemen, zoals de jaarlijkse kindermarkt met ca. 250 deelnemers en het St.Maartensfeest in het dorp met ca.1000 deelnemer, inclusief de ouders.
Onze vereniging telt momenteel ca. 150 leden in de leeftijd van 7 t/m 17 jaar, welke wekelijks, 1 ½ uur in de blokhut bij elkaar komen voor bovengenoemde activiteiten. Wij hebben 45 vrijwilligers die de kinderen bij hun activiteiten begeleiden. Deze vrijwilligers nemen regelmatig deel aan cursussen en lezingen in het kader van deskundigheidsbevordering om zo de kinderen beter en op een verantwoordelijke manier te kunnen blijven begeleiden.
Zo…..de doelstelling van het Jongerengilde heb je nu gelezen en je weet wat voor activiteiten er zoal georganiseerd worden voor onze jeugd.

Heb je nu echt zin gekregen om bij onze jeugdvereniging te komen….neem dan kontact op met Wim Raedts, tel. 06-21888705 of loop gewoon eens binnen er is wel altijd iemand aanwezig die jou te woord kan staan met vragen.

Aannamebeleid Vrijwilligers

Wil je leiding worden bij het Jongerengilde Sevenum dan hebben graag even een kennismakingsgesprekje voorafgaand.
Als je al lid van de vereniging bent en door wilt groeien naar kaderlid, dan kennen we je natuurlijk al.

Wel vragen we iedereen om een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen.

Je wordt door team leiding op de hoogte gebracht van de gedragsregels die binnen onze vereniging van toepassing zijn, ook zal de leiding met wie je groep draait, dit verder uitleggen hoe dit in de praktijk wordt toegepast.
Heb je vragen, dan kun je altijd terecht bij team leiding. Zij kunnen je altijd extra tips geven en zullen je ook vragen naar je ervaring na de eerste groepsavonden. 

Door deze stappen te ondernemen proberen we erachter te komen of de vereniging bij je past en of we denken dat je geschikt bent om leiding te zijn bij onze jeugdvereniging.

 

Vertrouwenspersoon

Mocht je met onduidelijkheden zitten, dan kun je ten alle tijden terecht bij team leiding. Maar het kan natuurlijk dat je met bepaalde informatie discreet wil omgaan of die je eigenlijk niet durft te zeggen. Dan kun je terecht bij Anne Bonen of Zef Mertens. Anne en Zef zijn een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Zij hebben heel wat ervaring binnen het JGS. Ze kunnen jou helpen met moeilijke vraagstukken. Alles wat je hun vertelt blijft tussen jullie. Tenzij jullie dit anders hebben afgesproken.

Gedragscode ongewenste intimiteiten

Jongere Gilde Sevenum heeft 10 regels tegenover ongewenste intimiteiten.

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. De begeleider onthoudt zich ervan het jeugdlid te bejegenen op een wijze die het jeugdlid in zijn waardigheid aantast.
  3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is. De begeleider ontvangt het jeugdlid niet bij hem thuis.
  4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  5. De begeleider mag het jeugdlid niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de activiteiten- of slaapruimte.
  7. De begeleider heeft de plicht het jeugdlid naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
  8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
  9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Worden deze regels overtreden, dient het bestuur een gesprek aan te gaan met de desbetreffende vrijwilliger. Mits dat de vrijwilliger kan aantonen dat hij/zij deze handelingen niet verricht heeft mag de vrijwilliger blijven, blijkt er spraken te zijn dat hij/zij toch deze handelingen heeft uitgevoerd word hij/zij met onmiddellijke  ingang uit de vereniging geplaatst.

Jongeren Gilde Sevenum
GroepenContactBlokhut / VerhuurActiviteiten kalenderLeidingFoto'sLid worden?